۲۴ ساعته در خدمت شما

پایه میز

پایه میز جلو مبلی: سم آهویی و خراطی

صفحه میز

پایه میز گلدانی

پایه میز نهارخوری: سم آهویی و خراطی